Appartement huren: niet meer beschikbaar Mallemolen in Den Haag

  • 95 m2
  • 4 kamers
  • 05 Per direct
  • Onbepaalde tijd
Op deze pagina vind je alle informatie over dit Appartement in Den Haag. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de aanbieder.

***ENGLISH TRANSLATION BELOW***

Ruim 4-kamer dubbel bovenhuis met een unieke indeling van ca 95m2 met 2/3 slaapkamers en ruim terras op het Zuiden. Gelegen in één van de leukste stukjes van het Willemspark. Het appartement bevind zich in een autovrije straat omgeven door gezellige bars en restaurants. Om de hoek van de Frederikstraat, de Denneweg op loopafstand met alle leuke winkels, dicht bij het stadscentrum, het centraal station en bedrijven zoals Shell, Europol, OPCW. De uitvalswegen en openbaar vervoer zijn uitstekend bereikbaar.

Entree op de begane grond:. Trap naar eerste etage. Entree appartement met interne trap naar de 2e verdieping die uitkomt op de overloop in het midden in de etage. Lichte woon/eetkamer met houten vloer, open keuken welke is voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals een kookplaat, oven en afzuigkap. Een vaatwasser is aanwezig. 2e hal met toegang tot ruim terras. Betegelde badkamer met douche, toilet, wastafel, spiegel. via de 2e hal toegang tot de interne studeer/slaapkamer.

Trap naar de 2e etage. Op deze etage bevindt zich de twee ruime slaapkamers en vide (voorzien van dakramen). Deze ruimte kan eventueel als extra slaapgelegenheid worden gebruikt. Op deze etage bevindt zich een was/droogruimte, voorzien van wasmachine en droogrek.

Details:
- Huurprijs exclusief gas / water / elektriciteit / TV en internet abonnement
- Woonoppervlakte: ca. 95m2
- Bouwjaar: 1911
- Energielabel: D
- 2 / 3 slaapkamers
- Ruim zonnig balkon
- Centrale verwarming
- Gedeeltelijk voorzien van dubbelglas
- Unieke indeling
- Omgeven door gezellige bars en restaurants
- Op loopafstand met alle leuke winkels, dicht bij het stadscentrum, het centraal station
- Beschikbaar vanaf 01-06-2022

Huurvoorwaarden:
- U dient een (minimaal) netto inkomen aan te tonen van minimaal 2,5 maal de totale huurprijs
- Op dit adres is een huisvestingsvergunning vereist, zie de site van de gemeente Den Haag (https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-
ontheffingen/woonvergunningen/huisvestingsvergunning-aanvragen.htm)
- Waarborgsom gelijk aan 2 maanden huur
- Minimale huurperiode 12 maanden
- Er mag niet gerookt worden in het gehuurde
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid

Voorwaarden huisvestingsvergunning:
- U heeft de Nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of een geldige verblijfsvergunning.
- De woning heeft minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlakte per persoon.
- U woont alleen: uw belastbaar jaarinkomen is minder dan € 61.148 per jaar.
- Uw huishouden bestaat uit 2 of meer personen: het belastbaar jaarinkomen is minder dan € 77.521.

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de volgende documenten te overleggen:
- Kopie geldig paspoort / ID kaart of een geldige verblijfsvergunning van aanvrager en eventuele andere aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen)
- Recente werkgeversverklaring(en) niet ouder dan 1 maand
- Kopie van 3 recente opeenvolgende salarisstroken van de aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen)
- Kopie van 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal toegestaan) waarop de betaling van het salaris zichtbaar is
- Definitieve IB jaaropgaaf van de belastingdienst van het afgelopen jaar
- Kopie van bankpas (voorzijde)
- Verklaring van verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsverleden
- Uittreksel uit de BRP (basisregistratie personen) van uw gemeente

In geval van echtscheiding
- Echtscheidingsconvenant
- Kopie eventuele alimentatie

Voor zelfstandigen (ZZP), directeur/aandeelhouders aanvullend:
- Recente accountants verklaring met balans en winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant. (Conceptversie is niet voldoende)
- Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
- Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
- Definitieve aanslagen IB 60 van de afgelopen 2 jaar

Voor gepensioneerden:
• In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met kopieën van de jaaropgaven van het afgelopen jaar
• Kopie AOW-strook
• Kopie pensioen-strook

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Large 4-room double upper house with a unique layout of approx 95m2 with 2/3 bedrooms and spacious terrace facing South. Located in one of the nicest parts of the Willemspark. The flat is located in a pedestrian street surrounded by nice bars and restaurants. Around the corner from Frederikstraat, the Denneweg at walking distance with all its nice shops, close to the city centre, central station and companies like Shell, Europol, OPCW. The arterial roads and public transport are easily accessible.

Entrance on the ground floor. Stairs to first floor. Entrance flat with internal staircase to the 2nd floor which leads to the landing in the middle of the floor. Bright living / dining room with wooden floor, open kitchen which is equipped with various appliances including a hob, oven and extractor. A dishwasher is available. 2nd hallway with access to spacious terrace. Tiled bathroom with shower, toilet, washbasin and mirror. Through the 2nd hallway access to the internal study/bedroom.

Stairs to the 2nd floor. On this floor there are two spacious bedrooms and a loft (with skylights). This space can possibly be used as an additional sleeping accommodation. On this floor there is a laundry/dryer room, equipped with washing machine and drying rack.

Details:
- Rent price excluding gas / water / electricity / TV and internet subscription
- Living area: approx 95m2
- Construction year: 1911
- Energy label: D
- 2 / 3 bedrooms
- Spacious sunny balcony
- Central heating
- Partly double glazed
- Unique layout
- Surrounded by cosy bars and restaurants
- On walking distance with all nice shops, close to city centre and central station
- Available from 01-06-2022

Rental conditions:
- You need to show a (minimum) net income of at least 2.5 times the total rent
- At this address a housing permit is required, see the site of the municipality of The Hague (https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-
ontheffingen/woonvergunningen/huisvestingsvergunning-aanvragen.htm)
- Guarantee equal to 2 months rent
- Minimum rental period 12 months
- Smoking is not allowed to the rented property
- No statements are made about the allocation policy

Conditions housing permit:
- You have Dutch nationality, a valid passport from the European Union (EU), European Economic Area (EEA) or a valid residence permit.
- The residence has a minimum of 12 square metres of usable floor area per person.
- You live alone: your taxable annual income is less than € 61,148.
- Your household consists of 2 or more persons: the taxable annual income is less than € 77.521.

To be eligible for the offered residence, you must submit the following documents:
- Copy of a valid passport / ID card or a valid residence permit of the applicant and any other applicant (please cross out your BSN)
- Recent employer's statement(s) not older than 1 month
- Copy of 3 recent successive salary slips of the applicant (Please cross out your BSN)
- Copy of 3 recent successive bank statements (digitally allowed) showing the payment of the salary
- Final IB annual statement of the tax authorities of the past year
- Copy of bank card (front side)
- Statement from landlord/manager/owner/mortgagee of current residence confirming good payment history
- Extract from the BRP (personal records database) of your municipality

In case of divorce
- Divorce covenant
- Copy of any maintenance payments

For self-employed persons (ZZP), director/shareholders additionally:
- Recent audit certificate with balance sheet and profit and loss account of the last 2 years, approved by a certified accountant. (Draft version is not sufficient)
- Columns balance sheet profit/loss current year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- Final assessments of IB 60 for the past 2 years.

For pensioners:
- Instead of an employer's statement and salary slip, copies of the annual statements for the past year will suffice.
- Copy of AOW statement
- Copy of pension statement

This information has been compiled by us with great care. You cannot derive any rights from this rental description. We do not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative.

Lees meer met een abonnement!

Algemene informatie

Stad Den Haag
Wijk/buurt: Willemspark
Inschrijven gemeente: Ja
Opleverniveau: Gemeubileerd
Huisgenoten: Geen
Bezichtiging In overleg

Faciliteiten

Eigen badkamer
Eigen keuken
Eigen toilet
Eigen voordeur
Vraag de adverteerder
Vraag de adverteerder
Eigen woonkamer
Tonen op kaart