Appartement huren: niet meer beschikbaar Aert van der Goesstraat in Den Haag

  • 44 m2
  • 2 kamers
  • 09 Per direct
  • Onbepaalde tijd
Op deze pagina vind je alle informatie over dit Appartement in Den Haag. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de aanbieder.

***ENGLISH DESCRIPTION BELOW***

Net en gemeubileerd 2 kamer gelegen op de 2 verdieping met zonnig terras. Gelegen in het midden Statenkwartier. Dit appartement ligt op loopafstand van Frederik Hendrikplein en perfect gelegen nabij winkels, restaurants, het strand, boulevard van Scheveningen, het OPCW, het Internationale Tribunaal. Openbaar vervoer is op loopafstand.

Indeling: Entree aan straatzijde, trap naar de 2e verdieping, gezellige gemeubileerde woonkamer met laminaatvloer, open keuken voorzien van voldoende opbergruimte alsmede o.a. een koelkast / vriezer, 4 pits-gaskookplaat, inbouw oven, magnetron en vaatwasser. Slaapkamer met wastafel en spiegel, 2-persoons bed en kledingkast. Volledig betegelde badkamer met wandcloset en douche, Zonnig terras aan de achterzijde op het zuidwesten

Dit gezellige appartement ligt op een top locatie en de moeite waard om te bezoeken!

Dit appartement is zeker een bezichtiging waard!

Details:
- Huurprijs per betaalperiode van een kalender maand:
Huurprijs (kaal): € 950,00
Vast bedragt voor inrichting, afwerking, meubilair en apparatuur : € 50,00
Vast bedrag voor gas : € 130,00
Vast bedrag voor water : € 20,00
Vast bedrag voor elektriciteit : € 70,00
Vast bedrag voor televisie- en internet abonnementen: € 15,00
Vast bedrag voor elektriciteit en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes : € 15,00 +
Totale huurprijs per kalender maand : € 1.250,00

- Gemeubileerd;
- Ruime woonkamer met ruime balkon op het zuidwesten
- Betegelde badkamer met douche en hangend toilet
- 1 slaapkamer met en wastafel
- Beschikbaar vanaf 4 juli 2022

Huurvoorwaarden:
- U dient een (minimaal) netto inkomen aan te tonen van minimaal 2,5 maal de totale huurprijs
- Geschikt voor maximaal 2 personen
- Waarborgsom gelijk aan 1 maand huur
- Minimale huurperiode 12 maanden
- 2 maanden recht van bezichtiging voor verhuurder bij beëindiging huurcontract;
- Geen huisdieren toegestaan
- Roken is niet toegestaan en er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het gehuurde
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid 

Aanvullende voorwaarden:
- Op dit adres is een Huisvestigingsvergunning vereist, zie de site van gemeente Den Haag (Huisvestingsvergunning aanvragen zie: https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/woonvergunningen/huisvestingsvergunning-aanvragen.htm#Voorwaarden-anchor

Voorwaarden huisvestingsvergunning:
1. Regelgeving uit de huisvestingsverordening gemeente Den Haag stelt eisen aan het maximale inkomen van huurder(s) in dit segment huurwoningen.
2. Voorwaarden huisvestingsvergunning:
Huurprijs tussen € 763,47 en € 988,61 per maand. Of woningen met 185 punten of minder met een huurprijs boven € 763,47 per maand:
- U bent 18 jaar of ouder.
- U heeft de Nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of een geldige
verblijfsvergunning.
- De woning heeft minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlakte per persoon.
- U woont alleen: uw belastbaar jaarinkomen is minder dan € 61.148 per jaar.
- Uw huishouden bestaat uit 2 of meer personen: het belastbaar jaarinkomen is minder dan € 77.521.

3. Bij huurprijzen onder de €988,61 kale huur is huurder is verplicht om vóór oplevering een schriftelijke aanvraag bij de gemeente Den Haag in te dienen,
voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, en bewijs hiervan naar PSG Wonen te sturen.

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de onderstaande documenten aan te leveren:
Particulieren van aanvrager en eventuele overige aanvrager of Nederlandse garantsteller :
- Kopie van geldig paspoort / ID kaart van aanvrager en eventuele andere aanvrager
- Recente werkgeversverklaring(en) niet ouder dan 1 maand
- Kopie van 3 recente opeenvolgende salarisstroken van de aanvrager
- Kopie van 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal toegestaan) waaruit de betaling van het salaris blijkt
- Definitieve IB jaaropgaaf van de belastingdienst over het afgelopen jaar
- Verklaring van verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder van huidige woning ter bevestiging van goed betalingsverleden
- Uittreksel uit de BRP (basisadministratie persoonsgegevens) van uw huidige gemeente

In geval van studenten samen met de bovenstaande stukken van de garantsteller bovendien:
• Kopie geldig paspoort/ID-kaart/visum of verblijfsvergunning van aanvrager en eventuele overige aanvrager(s);
• Verklaring huidige verhuurder;
• Studie pas huidige leerjaar;
• Bewijs van inschrijving / acceptatie huidige leerjaar hogeschool / universiteit;
• Uittreksel BRP (Basis Registratie Personen) op te vragen bij de gemeente waar u bent ingeschreven;

In geval van echtscheiding aanvullend:
- Echtscheidingsconvenant
- Kopie van alle alimentatiebetalingen, indien van toepassing

Voor zelfstandigen, directeur / aandeelhouders aanvullend:
- Recente accountantsverklaring met balans en winst- en verliesrekening over de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant.
- Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
- Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
- IB 60 Verklaring belastingdienst

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Nice and furnished 2 room apartment on the 2 floor with sunny terrace. Located in the middle of Statenkwartier. This flat is within walking distance of Frederik Hendrikplein and perfectly located near shops, restaurants, beach, boulevard of Scheveningen, OPCW, International Tribunal. Public transport is within walking distance.

Lay-out: Entrance at the street side, stairs to the 2nd floor, cosy furnished living room with laminate floor, open kitchen with enough storage space and a fridge/freezer, 4 burner gas hob, built-in oven, microwave and dishwasher. Bedroom with washbasin and mirror, double bed and wardrobe. Fully tiled bathroom with wall closet and shower, Sunny terrace at the back side facing South-West.

This cozy flat is on a top location and worth a visit!

This flat is definitely worth a visit!

Details:
- Rent per payment period of one calendar month:
Rent price (bare) : € 950,00
Fixed charge for fixtures, finishes, furniture and equipment : € 50,00
Fixed amount for gas : € 130,00
Fixed amount for water : € 20,00
Fixed amount for electricity : € 70,00
Fixed amount for television and internet subscriptions : € 15,00
Fixed amount for electricity and cleaning of common areas : € 15,00
Total rental price per calendar month : € 1.250,00

- Spacious living room with spacious balcony facing south-west
- Tiled bathroom with shower and toilet
- 1 bedroom with and sink
- Available as from July 4, 2022

Rental conditions:
- You must demonstrate a (minimum)net income of at least 2,5 times the total rent;
- Suitable for maximum 2 persons
- Minimum rental period 12 months
- 1 month deposit
- 2 months right of viewing for landlord at termination of rental contract
- No pets allowed
- Smoking is not allowed and no changes may be made to the rented property
- No statements are made about the allocation policy

Additional conditions:
- At this address a Housing Permit is required, see the site of the municipality of The Hague (requesting a Housing Permit see: https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/woonvergunningen/huisvestingsvergunning-aanvragen.htm#Voorwaarden-anchor )

Conditions housing permit:
1. Regulations from the Housing Ordinance Municipality of The Hague set requirements for the maximum income of tenant(s) in this rental segment.
2. Housing permit conditions:
Rent price between €763.47 and €988.61 per month. Or houses with 185 points or less with a rent above € 763.47 per month:
- You are 18 years or older.
- You have the Dutch nationality, a valid passport from the European Union (EU), European Economic Area (EEA) or a valid residence permit.
- The residence has a minimum of 12 square metres of usable floor area per person.
- You live alone: your taxable annual income is less than € 61,148.
- Your household consists of 2 or more persons: the taxable annual income is less than € 77.521.

3. At rents below € 988,61 basic rent, the tenant is obliged to submit a written application to the municipality of The Hague before completion,
to obtain a housing permit, and to send proof of this to PSG Wonen.

In order to qualify for the offered accommodation, the following documents must be submitted:
Personal details of applicant and any other applicant or Dutch guarantor :
- Copy of valid passport / ID card of applicant and any other applicant
- Recent employer's statement(s) not older than 1 month
- Copy of 3 recent consecutive salary slips of the applicant
- Copy of 3 recent consecutive bank statements (digitally allowed) showing the payment of the salary
- Final IB annual statement from the tax authorities over the past year
- Statement from landlord/manager/owner/mortgagee of current residence confirming good payment history
- Extract from the BRP (personal records database) of your current municipality

In case of students, together with the above documents from the guarantor in addition:
- A copy of a valid passport/ID card/visa or residence permit of the applicant and any other applicant(s);
- Declaration of current landlord;
- Study pass for the current school year;
- Proof of registration/acceptance for the current year of university/college;
- Extract from the municipal personal records database (BRP) to be requested from the municipality where you are registered;

In case of divorce additionally:
- Divorce agreement
- Copy of all alimony payments, if applicable

For self-employed persons, director/shareholders additionally:
- Recent audit certificate with balance sheet and profit and loss account for the last 2 years, approved by a certified accountant.
- Columns balance sheet profit/loss current year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- IB 60 Tax authority statement

This information has been compiled with the necessary care. You cannot derive any rights from this rental description. We accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative

Lees meer met een abonnement!

Algemene informatie

Stad Den Haag
Wijk/buurt: Statenkwartier
Inschrijven gemeente: Ja
Opleverniveau: Kaal
Huisgenoten: Geen
Bezichtiging In overleg

Faciliteiten

Eigen badkamer
Eigen keuken
Eigen toilet
Eigen voordeur
Vraag de adverteerder
Vraag de adverteerder
Eigen woonkamer
Tonen op kaart